Cuadros 

Dobles Varones 18

Dobles Varones 16

Dobles Varones 14

Dobles Varones 12

Dobles Varones 10

Second Chance V18

Second Chance V16

Second Chance D16

Second Chance V14

Second Chance D14

Second Chance V12

Second Chance D12

Second Chance V10

Orden de Juego

Orden de Juego Lunes 17  – OPLunes17julio

Orden de Juego Martes 18 – OPMartes18julio

Orden de Juego Mier 19 – OPMiercoles19julio

Orden de Juego Jueves 20 – OPJueves20julio

Orden de Juego Viernes 21 – OPViernes21julio

Orden de Juego Sabado 22 – OPSabado22julio

Orden de Juego Dom 23 – OPDomingo23julio

Orden de Juego Lunes 24  – OPLunes24julio

Orden de Juego Martes 25 – OPMartes25julio

Orden de Juego Mier 26 – OPMiercoles26julio

Orden de Juego Jueves 27 – OPJueves27julio

Orden de Juego Viernes 28 – OPViernes28julio

Orden de Juego Sabado 29 – OPSabado29julio

Orden de Juego Dom30 – OPDomingo30julio

Orden de Juego Lunes 31 –  OPLunes31julio

Orden de Juego Martes 1 – OPMartes1agosto

Orden de Juego Mier 2 – OPMiercoles2agosto

Orden de Juego Jueves 3OPJueves3agosto

Orden de Juego Viernes 4 – OPViernes4agosto

Orden de Juego Lunes 7 –  OPLunes7agosto